Logo Kindcentrum Broeckie en vermelding dat dit voorheen Kinderdagverblijf Bambi Volendam heette plus aankondiging dat er binnenkort een nieuwe site komt

Openbaar verslag 2012

Beste ouders,

Het Kinderdagverblijf Bambi is sinds 2006 aangesloten bij de SKK waarvan de poster duidelijk in het zicht hangt bij binnenkomst, ook liggen informatiefolders voor u klaar in de display van de hal. In de voorgaande jaren zijn er geen klachten over kinderdagverblijf Bambi door de SKK ontvangen. Wij kunnen melden dat het jaar 2012 klachtvrij is geweest en er geen klachten bij de SKK over Bambi zijn gemeld. We horen graag uw mening en ook eventuele suggesties als u vindt dat er zaken veranderd zouden moeten worden. U kunt de pedagogisch medewerkers, leden van de oudercommissie attenderen op hetgeen u ervaart en wilt bespreken. Ook is het mogelijk via de brievenbus in de hal een onderwerp in te dienen. Bij de leidinggevende kunt u dagelijks met vragen terecht. Wij willen ouders bedanken voor de goede samenwerking van het afgelopen jaar.

Sandra van Doorn
(leidinggevende)

Klachtenregeling
De klachten regeling opgenomen in het Pedagogisch beleidplan vermeld onder Organisatie hoofdstuk 7 blijft gehandhaafd. Voor alle duidelijkheid is het opgenomen in het verslag.

7.2. Klachtenbehandeling
Management en pedagogisch medewerkers achten een goede relatie met de ouders een absolute voorwaarde voor het bieden van kwaliteit. Op klachten of bevindingen wordt daarom met grote spoed gereageerd. Ouders en opvoeders hebben altijd een klankbord bij de leden van de Oudercommissie. In geval van een klacht kunnen ouders terecht bij de oudercommissie. De klacht kan worden gedeponeerd in de postbus in de centrale hal van Kinderverblijf Bambi. Als het gaat om het welbevinden worden klachten binnen 1 week besproken en opgelost met betrokkenen; klachten over het functioneren van medewerkers worden binnen twee weken opgelost. In tweede instantie kunnen ouders zich wenden tot Jaap Schilder – directeur Club en Buurthuiswerk – die het CBW bestuur zal inschakelen; deze proceduretijd zal hooguit één maand bedragen.

Gaat uw voorkeur uit naar een onafhankelijke behandeling of bent u niet tevreden met de beslissing die de organisatie heeft genomen, richt u zich dan tot de SKK. Folders over de SKK zijn altijd aanwezig in Kinderdagverblijf Bambi en ook kan op de site www.klachtkinderopvang.nl meer informatie over een klachtprocedure worden verkregen. De klachten die gemeld worden bij de SKK worden in de decemberuitgave van de nieuwsbrief opgenomen.