Logo Kindcentrum Broeckie en vermelding dat dit voorheen Kinderdagverblijf Bambi Volendam heette plus aankondiging dat er binnenkort een nieuwe site komt

Regeling Flex-dagen

Mogelijkheden op dit gebied zijn:

Calamiteiten opvang
Vorm van opvang die te allen tijde gehonoreerd wordt, denk aan: plotselinge ziekenhuis opnamen, overlijden van direct betrokkenen. Er wordt geen vergoeding in rekening gebracht, ouders mogen maximaal gedurende een week extra opvang afnemen. Bij uitval van oppasmogelijkheden zal er gekeken worden naar een tijdelijk of langdurige passende oplossing.

Compensatie opvang
Deze vergoeding geldt bij ziekenhuis opname van het kind. Door opname vervallen opvangdagen, kunnen in overleg worden gecompenseerd gedurende het jaar. Deze dagen zijn ter compensatie en worden om die reden niet in rekening gebracht.

Ouder(s) dienen een bewijs van het ziekenhuis of specialist te kunnen overleggen. Zij ontvangen daaropvolgend een opvangtegoed. De vergoeding betreft maximaal een vergoeding van twee opvangweken. Indien het een langdurige opname of herstelperiode betreft, kan in overleg de plaatsingsovereenkomst tijdelijk worden stop gezet.

 Incidentele opvang
Extra dagen aanvragen worden gehonoreerd mits er plaats is binnen de stamgroep van het kind. De regels op het gebied van kindratio worden hierbij gehandhaafd. Ouders kunnen deze aanvraag op elk termijn doen en zal direct beoordeeld worden door PM-er in overleg met de leidinggevende. Na gebruik van een extra dag of dagdeel dient men de extra opvangkaart te ondertekenen. Door de administratie worden de kosten een maand daaropvolgend in rekening gebracht. Dit bedrag kan worden opgevoerd voor de kinderopvangtoeslag van de Belasting.

Nieuw op dit gebied zijn ruil opvangdagen:

Ruildagen

Bij KDV Bambi is het mogelijk om als ouders/verzorgers vaste contractdagen te ruilen naar een niet contractuele dag. We bieden ouders/verzorgers hiermee de mogelijkheid een dag tijdelijk te veranderen, mits ze binnen de onderstaande ruildagen voorwaarden passen.

Van dag ruilen is mogelijk onder de volgende condities:

  1. Ouders/verzorgers dienen de aanvraag in via Bitcare
  2. De ruildag mag in een periode van 6 weken voor de aanvraag tot 6 weken na de aanvraag worden ingezet.
  3. Ouders horen 2 weken voor de geplande aanvraag via Bitcare of de aanvraag wordt, goed of afgekeurd.
  4. Het is mogelijk om een dagdeel te ruilen. Een dagdeel is van 7:30- 13:00 of van 12:30-18:30. Het dagdeel kan alleen geruild worden mits uw kind is opgehaald/gebracht tussen 12:30 en 13:00.
  5. Aanvragen worden gehonoreerd indien leidsterkind ratio het toelaat, binnen de stamgroep van het kind.
  6. Gedurende het hele jaar is het aanvragen toegestaan.
  7. Nationale feestdagen en voor aangekondigde sluitingsdagen kunnen niet als ruildag worden ingezet
  8. In de wenperiode van uw kindje is het niet toegestaan om dagen te ruilen. Dit om uw kindje zo veilig mogelijk te laten wennen aan de nieuwe situatie. (de eerste 3 maanden)
  9. Indien er geen plaats is binnen het daarvoor opgestelde ruiltermijn van 6 weken vervalt het recht om de dag te ruilen

Bij langdurige periode van afwijking kan een contractuele wijziging worden aangevraagd.

Wanneer u de afwezige dag niet in kunt zetten binnen ons ruilbeleid komen deze dagen als ruildag te vervallen. Er wordt geen compensatie geboden voor de desbetreffende gemiste dag.