Logo Kindcentrum Broeckie en vermelding dat dit voorheen Kinderdagverblijf Bambi Volendam heette plus aankondiging dat er binnenkort een nieuwe site komt

Onze Visie

Onderdeel van Algemene informatie

Visie op kinderopvang
Kinderopvang Bambi moet een omgeving zijn waar de kinderen zich veilig en vertrouwd voelen en samen met elkaar spelen, ontdekken en leren. Ouders/verzorgers moeten erop kunnen vertrouwen dat het kind tijdens hun afwezigheid goed verzorgd en begeleid wordt en dat de ruimte waarin de kinderen verblijven aantrekkelijk, veilig en schoon is. Tevens mogen zij verwachten dat er uiterst zorgvuldig met hun kind wordt omgegaan. Daarbij hanteren wij bij Bambi het ‘vierogen principe’. Dat betekent dat de dagopvang op een zodanige wijze is georganiseerd, dat beroepskrachten (pedagogisch medewerkers) hun werkzaamheden uitsluitend kunnen verrichten terwijl zij gezien of gehoord kunnen worden door een andere collega. De inrichting van ons kinderdagverblijf is ruim opgezet en de ruimtes zijn zo ingericht dat de pedagogisch medewerkers elkaar kunnen zien en horen. Ook tijdens pauze momenten, haal -en breng tijden en de uren waarin het kindratio het toelaat om als pedagogisch medewerker alleen de groep te draaien, is er toezicht op elkaars handelen.

Kinderdagverblijf Bambi stelt zich ten doel om een zo goed mogelijk individueel contact met de kinderen op te bouwen, zodat de kinderen zich thuis voelen. Elke dag zijn twee vaste pedagogisch medewerkers aanwezig op de baby- en de peutergroep; de middelste groep heeft dagelijks drie vaste pedagogisch medewerkers (naar gelang kindratio). De pedagogisch medewerker bespreekt dagelijks met de ouders/verzorgers de gewoonten, het ritme en de behoeften van het kind teneinde een vertrouwde leefomgeving voor het kind te creëren.

Visie op kinderen
Voor kinderdagverblijf Bambi is elk kind uniek. De pedagogisch medewerkers zorgen ervoor dat kinderen de ruimte krijgen om de wereld op eigenwijze te beleven. Kenmerkend binnen de groepen is het verdelen van de leeftijden in subgroepen. Iedere ontwikkelingsfase, elk kind, heeft zijn eigen tempo, eigen karakter, voorkeuren, fantasieën en talenten. Dit geeft een gevoel van zekerheid en vergroot zijn zelfvertrouwen. De pedagogisch medewerkers hebben aandacht voor het kind als individu en stimuleren zijn eigen inbreng. De pedagogisch medewerkers zijn nieuwsgierig naar wat een kind te zeggen heeft. Als een kind nog niet goed verstaanbaar is, wordt gevraagd of het de woorden wil herhalen en er wordt gekeken naar elkaars lichaamstaal (de lichaamstaal van het kind en van de pedagogisch medewerker). Elke groep heeft een werkwijze vastgelegd in een werkplan. In de werkwijze staat beschreven hoe we per groep/leeftijd de ontwikkeling stimuleren

Visie op opvoeden
In kinderdagverblijf Bambi streven de pedagogisch medewerkers de volgende doelstellingen na:

De ontwikkeling van het kind te volgen; onder meer om de ouders/verzorgers op de hoogte te kunnen houden van de ontwikkeling en het welbevinden van hun kinderen en mogelijke aandachtspunten in de ontwikkeling tijdig te kunnen signaleren.
Een goede relatie tussen de pedagogisch medewerkers en de ouders/verzorgers is een absolute voorwaarde voor goede kinderopvang. Bij Bambi nemen de pedagogisch medewerkers de tijd om aan het kind en ouders/verzorgers te wennen en andersom. De pedagogisch medewerkers stemmen hun aanpak zoveel mogelijk af op de wensen van ouders/verzorgers, mits deze binnen de groepsregelgeving passen.

Bambi werkt met het evaluatie-instrument voor de kinderopvang  ‘Cito volgsysteem’.

Met het Cito volgsysteem kunnen de pedagogisch medewerkers, volgen hoe het kind zich ontwikkelt en of het zich veilig en vertrouwd voelt in relatie tot de omgeving, begeleiders en leeftijdgenootjes.

Elke groep binnen Bambi heeft zijn eigen Cito volgsysteem speciaal voor baby’s, dreumesen en peuters.

KDV Bambi maakt ook gebruik van Bitcare. Dit is een oudercommunicatie app. In deze app worden ouders op de hoogte gebracht van de dagelijkse bezigheden van hun zoon/dochter. Ook plaatsen de pedagogisch medewerkers wekelijks een verslagje met de ontwikkeling en de belevenissen die u kind heeft meegemaakt. Met de daarbij behorende foto’s.

Bitcare biedt ook de mogelijkheid om met de pedagogisch medewerkers te communiceren. Zo kunnen ouders ten aller tijde contact leggen met de pedagogisch medewerkers. Naast Bitcare is er ook mondeling contact over hoe het met het kind is gegaan.

Het Cito volgsysteem en de verslagen in Bitcare over de kinderen worden gebruikt bij een oudergesprek. In deze gesprekken staat het welbevinden en de ontwikkeling van het kind centraal.
Ook vragen wij ouders om een formulier in te vullen over het welbevinden van het kind. Om zo een nog duidelijker beeld te krijgen van het welbevinden en ontwikkeling van het kind.

Mocht er uit het oudergesprek blijken dat er behoefte is om het kind extra te begeleiden in het welbevinden of ontwikkeling, dan wordt er tijdens een oudergesprek besproken hoe we het welbevinden en ontwikkeling kunnen verbeteren. Het kan zo zijn dat externe partijen samen komen kijken om het welbevinden en de ontwikkeling van het kind te verbeteren.

Een oudergesprek vindt 2 a 3 keer per jaar plaats. Mocht er behoefte zijn aan meer gesprekken dan is dit altijd mogelijk.

Het kinderdagverblijf zo gezellig, veilig en hygiënisch mogelijk houden.

De omgeving van Bambi is opgewekt van kleur en nodigt direct uit tot onderzoek en spel.  Het kinderdagverblijf is kindvriendelijk ingericht, de leefomgeving en spelmateriaal worden dagelijks onderhouden door een vaste huishoudelijk medewerkers (HM-er).

Als de kinderen bij Bambi worden gebracht, zijn de pedagogisch medewerkers verantwoordelijk voor de kinderen. De pedagogisch medewerkers stellen duidelijke regels, geven grenzen aan,  corrigeren en begeleiden de kinderen waar nodig. De organisatie dient te voldoen aan de Wet kinderopvang. De eisen waaraan Bambi voldoet, zijn terug te lezen in het Inspectierapport veiligheid en gezondheid, opgesteld door de toezichthouder binnen de regio Zaanstreek-Waterland. Het rapport is openbaar, u kunt het inzien op de site van de GGD Zaanstreek-Waterland.

De ontwikkeling van de kinderen stimuleren d.m.v. zang, taal, spel, bewegen op muziek, creativiteit en door het aanbieden van passende en uitnodigende materialen.
Dagelijkse activiteiten zijn tandenpoetsen, aan- en uitkleden, eten en drinken. De groepsruimtes zijn daarnaast zo ingericht dat de kinderen zelf kunnen kiezen waar ze mee spelen. Buiten bevindt zich een ervaringsgericht aanbod van spel, zoals klimmen, klauteren, glijden, zand en water. In de buitenberging bevindt zich allerhande materiaal.

De peuters van KDV Bambi  wordt een specifiek aanbod van dans en muziek aangeboden. Elke week wordt er een les dans (spel en beweging) voorbereid, die gegeven wordt in de danszaal en ondersteund wordt door gepaste muziek en materialen.

De wekelijkse muziekles bestaat uit samen zingen en het maken van muziek met instrumenten.

Daarnaast worden creatieve  en ontwikkelingsgerichte activiteiten aangeboden, voorleesactiviteiten zijn een vast onderdeel van de dag.

Naast dagelijkse activiteiten worden er ook jaarlijks festiviteiten georganiseerd. Dit kan zijn een opa en oma dag, een open dag, en modderdag.

Ook worden ook uitstapjes georganiseerd.

Groepsdynamica, ik mag er zijn, we doen het samen.
Tijdens eet, drink –en activiteiten (zingen, voorlezen, knutselen etc.) momenten aan de groepstafel, ontstaan gesprekken tussen kinderen onderling en in combinatie met de pedagogisch medewerker(s). Dit zijn de zogeheten kring/groepsgesprekken. Hierdoor worden taalvaardigheid en sociale ontwikkeling gestimuleerd. Ook is er aandacht voor het aanleren van normen en waarden. Aan tafel leren de kinderen bijvoorbeeld om op hun beurt te wachten, kijken, luisteren en ervaren elkaar. Kinderen worden gestimuleerd hulpvaardig te zijn naar anderen, pedagogisch medewerkers ondersteunen de kinderen elkaar te helpen, er te zijn voor elkaar en rekening te houden met elkaar.